การฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญและทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยนางดารณี คุณอนันต์ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวามคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้จัดพิธีการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าสอบร

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

การนิเทศการเรียนการสอน

ด้วยในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นและต่าง ๆ ร่วมกัน

Read more

ถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุรอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ณ ศาลาวัดนางนองวรวิหาร ตลอดจนฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก “นครกัณฑ์” ซึ่ง

Read more

กระทงธรรม…กระทงทาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งเป็นวันขึ่น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันลอยกระทง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาล วัดนางนอง ได้จัดกิจกรรม “กระทงธรรม…กระทงทาน” นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ออกแบบแนวคิดกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแว

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบและได้เปิดให้พบกับครูประจำ

Read more

กฐินพระราชทานวัดนางนองวรวิหาร ประจำปี 2562

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ต.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน

Read more